Pořadatelské podmínky

Vstupenky

Vstupenky jsou prodávány v pořadí uskutečněných objednávek do naplnění kapacity hledišť.
Neprodané vstupenky budou k dostání v místě konání koncertu, hodinu před jeho začátkem.
Zakoupené vstupenky nelze vracet nebo vyměňovat. Za ztracené vstupenky se neposkytuje náhrada.
Na vrácení vstupného má zákazník nárok jedině v případě, že pořadatel akci zruší. Nárok na vrácení vstupného je třeba uplatnit v místě nákupu vstupenky do jednoho měsíce od data akce. Poštovné a balné se nevrací.

Pokud je koncert zahájen a bude po 15 minutách předčasně ukončen z důvodů nepřízně počasí či důvodů vis major, ztrácí majitel vstupenky nárok na vrácení vstupného.
V případě nepřízně počasí si pořadatel vyhrazuje právo posunout začátek představení až o 120 minut.
Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu a místo a je platná pouze s kontrolním ústřižkem.
Vstupenka opravňuje k jednomu vstupu na akci, po opuštění místa konání pozbývá platnosti.
Prosím, zkontrolujte si údaje na Vaší vstupence, na pozdější reklamace nebude brán ohled.
Padělání vstupenek je trestné.

Slevy

Držitelé průkazů ZTP – sleva 30 % po předložení příslušného dokladu.
Držitelé průkazů ZTP/P – sleva 30 % po předložení příslušného dokladu a doprovod zdarma.
Dětské vstupné – děti do 6 let vstup zdarma (bez nároku na místo), děti od 6 do 15 let mají slevu 50 % na veškerá představení.
Jednotlivé slevy nelze sčítat.

Přístup na akce festivalu

Návštěvník představení či koncertu musí respektovat pokyny pořadatelů.
Do prostor, v nichž se koncerty festivalu konají, není dovoleno vnášet magnetofony, filmové kamery, fotoaparáty ani videokamery. Je přísně zakázáno pořizování záznamů zvukových, filmových, fotografických či videozáznamů, a to i pro soukromou potřebu.
Do hlediště je zakázáno vodit nebo vnášet domácí zvířata.
Na koncert festivalu nebude vpuštěn návštěvník, který je nevhodně oblečen, a ten, který je zjevně pod vlivem alkoholických nebo psychotropních látek.
V průběhu představení je zakázáno používání mobilních telefonů a kouření.
Návštěvník festivalu je povinen zaujmout své místo v hledišti 10 minut před začátkem koncertu či představení, není-li na vstupence uvedeno jinak. Po zahájení koncertu nebude přístup do hlediště povolen až do oficiální přestávky.
Je-li návštěvníkem koncertu dítě, které narušuje průběh akce, je zákonný zástupce nebo doprovod dítěte povinen po upozornění zástupcem pořadatele okamžitě opustit místo konání koncertu.
Představení a koncerty konané ve venkovním přírodním prostředí mohou být ovlivněné počasím. Doporučujeme proto návštěvníkům vzít tyto vlivy v úvahu při volbě oblečení.
Na koncerty, které se konají v interiérech zámku, je zakázán vstup v obuvi s jehlovými podpatky.
Návštěvníkům koncertů je zakázáno přemísťovat židle v hledišti, odnášet deky a pláštěnky. Návštěvník je povinen akceptovat rezervace učiněné pořadatelem.

Platí zákaz vnášení a používání zbraní (vč. nožů a nůžek), nebezpečných či obranných prostředků, skleněných nádob, hořlavin, drog a omamných látek, injekčních stříkaček, předmětů ohrožujících bezpečnost, pyrotechnických předmětů, otevřeného ohně, laserových ukazovátek… atp.
Platí zákaz rozdělávání ohně, nakládání s pyrotechnikou, včetně vypouštění tzv. „balónků štěstí“.
Při vstupu do areálu je návštěvník povinen podrobit se bezpečnostní kontrole na vyžádání pracovníků bezpečnostní agentury, či pořadatelské služby. V případě odmítnutí kontroly nebude návštěvník do prostor akce vpuštěn.
Pracovníci pořadatelské služby a bezpečnostní agentury jsou k dispozici k ochraně návštěvníků a zajištění bezpečnosti v místě konání koncertu či festivalové akce.
Kompetence a povinnosti pracovníků pořadatelské služby a bezpečnostní agentury: kontrola vstupenek při vstupu do místa konání koncertu či festivalové akce a kdykoli v jejich průběhu vč. namátkových kontrol; osobní prohlídka při vstupu do areálu (zákaz vnášení nebezpečných a nepovolených předmětů); vyvedení osoby z místa konání koncertu či festivalové akce (osoba bez platné vstupenky, agresivní osoby, osoby ohrožující bezpečnost, neautorizovaní prodejci a prodejci porušující smluvní podmínky o prodeji, dealeři jakýchkoliv omamných látek); zamezení návštěvníkům vstupu do prostor se zákazem vstupu pro veřejnost, ostraha majetku pořadatele.
Zakoupením vstupenky návštěvník potvrzuje souhlas s výše uvedenými pořadatelskými podmínkami.

Všeobecná ustanovení

Návštěvník uděluje výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy či videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní, smějí být prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a časového nebo prostorového omezení.
Pořadatel festivalu si vyhrazuje právo změnit obsazení koncertu či představení nebo místo jeho konání.

U exteriérových koncertů, v případě nepříznivého počasí, pořadatel nenabízí náhradní místo konání těchto produkcí.

Vážení návštěvníci,
věříme, že tyto pořadatelské podmínky přijmete s pochopením a jejich respektováním napomůžete nerušenému průběhu festivalových představení. Děkujeme Vám.

Zůstaňte s námi

Sledujte aktuální dění Mezinárodního hudebního festivalu v Českém Krumlově