Pořadatelské podmínky

Pořadatelské podmínky

Vstupenky

 • Vstupenky jsou prodávány v pořadí uskutečněných objednávek do naplnění kapacity hledišť.
 • Neprodané vstupenky budou k dostání v místě konání koncertu hodinu před jeho začátkem.
 • Zakoupené vstupenky nelze vracet nebo vyměňovat. Za ztracené vstupenky se neposkytuje náhrada.
 • Na vrácení vstupného má zákazník nárok jedině v případě, že pořadatel akci zruší. Nárok na vrácení vstupného je třeba uplatnit v místě nákupu vstupenky do jednoho měsíce od data akce. Poštovné a balné se nevrací.
 • Pokud je koncert zahájen a bude po 15 minutách předčasně ukončen z důvodů nepřízně počasí či důvodů vis maior, ztrácí majitel vstupenky nárok na vrácení vstupného.
 • V případě nepřízně počasí si pořadatel vyhrazuje právo posunout začátek představení až o 120 minut.
 • Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu a místo a je platná pouze s kontrolním ústřižkem.
 • Vstupenka opravňuje k jednomu vstupu na akci, po opuštění místa konání pozbývá platnosti.
 • Prosím, zkontrolujte si údaje na Vaší vstupence, na pozdější reklamace nebude brán ohled.
 • Padělání vstupenek je trestné.

 

Slevy

 • Držitelé průkazů ZTP – sleva 30 % po předložení příslušného dokladu.
 • Držitelé průkazů ZTP/P – sleva 30 % po předložení příslušného dokladu a doprovod zdarma.
 • Dětské vstupné – děti do 6 let vstup zdarma (bez nároku na místo), děti od 6 do 15 let mají slevu 50 % na veškerá představení.
 • Jednotlivé slevy nelze sčítat.

 

Přístup na akce festivalu

 • Návštěvník koncertu musí respektovat pokyny pořadatelů.
 • V průběhu koncertů je zakázáno fotografování s bleskem a pořizování audiozáznamů vystupujících umělců.
 • Do hlediště je zakázáno vodit nebo vnášet domácí zvířata.
 • Na koncert festivalu nebude vpuštěn návštěvník, který je nevhodně oblečen a ten, který je zjevně pod vlivem alkoholických nebo psychotropních látek.
 • V průběhu koncertu je zakázáno používání mobilních telefonů a kouření.
 • Návštěvník festivalu je povinen zaujmout své místo v hledišti 10 minut před začátkem koncertu, není-li na vstupence uvedeno jinak. Po zahájení koncertu nebude přístup do hlediště povolen až do oficiální přestávky.
 • Je-li návštěvníkem koncertu dítě, které narušuje průběh akce, je zákonný zástupce nebo doprovod dítěte povinen po upozornění zástupcem pořadatele okamžitě opustit místo konání koncertu.
 • Koncerty konané ve venkovním přírodním prostředí mohou být ovlivněné počasím. Doporučujeme proto návštěvníkům vzít tyto vlivy v úvahu při volbě oblečení.
 • Na koncerty, které se konají v interiérech zámku, je zakázán vstup v obuvi s jehlovými podpatky.
 • Na koncerty v Kostele Božího Těla a Panny Marie Bolestné je zakázán vstup s odhalenými rameny.
 • Návštěvníkům koncertů je zakázáno přemísťovat židle v hledišti, odnášet deky a pláštěnky. Návštěvník je povinen akceptovat rezervace učiněné pořadatelem.
 • Platí zákaz vnášení a používání zbraní (vč. nožů a nůžek), nebezpečných či obranných prostředků, skleněných nádob, hořlavin, drog a omamných látek, injekčních stříkaček, předmětů ohrožujících bezpečnost, pyrotechnických předmětů, otevřeného ohně, laserových ukazovátek… atp.
 • Platí zákaz rozdělávání ohně, nakládání s pyrotechnikou, včetně vypouštění tzv. „balónků štěstí“.
 • Při vstupu do areálu je návštěvník povinen podrobit se bezpečnostní kontrole na vyžádání pracovníků bezpečnostní agentury či pořadatelské služby. V případě odmítnutí kontroly nebude návštěvník do prostor akce vpuštěn.
 • Pracovníci pořadatelské služby a bezpečnostní agentury jsou k dispozici k ochraně návštěvníků a zajištění bezpečnosti v místě konání koncertu či festivalové akce.
 • Kompetence a povinnosti pracovníků pořadatelské služby a bezpečnostní agentury: kontrola vstupenek při vstupu do místa konání koncertu či festivalové akce a kdykoli v jejich průběhu vč. namátkových kontrol; osobní prohlídka při vstupu do areálu (zákaz vnášení nebezpečných a nepovolených předmětů); vyvedení osoby z místa konání koncertu či festivalové akce (osoba bez platné vstupenky, agresivní osoby, osoby ohrožující bezpečnost, neautorizovaní prodejci a prodejci porušující smluvní podmínky o prodeji, dealeři jakýchkoliv omamných látek); zamezení návštěvníkům vstupu do prostor se zákazem vstupu pro veřejnost, ostraha majetku pořadatele.
 • Zakoupením vstupenky návštěvník potvrzuje souhlas s výše uvedenými pořadatelskými podmínkami.

 

Všeobecná ustanovení

 • Festivalové koncerty mohou být snímány médii a je z nich pořizovaná fotodokumentace. Návštěvníci koncertů svým vstupem do koncertních prostor vyjadřují souhlas s pořízením a použitím fotografií či audiovizuálního záznamu, na kterých mohou být tyto osoby či jejich projevy osobní povahy zachyceny.
 • Pořadatel festivalu si vyhrazuje právo změnit obsazení koncertu nebo místo jeho konání.
 • U exteriérových koncertů, v případě nepříznivého počasí, pořadatel nenabízí náhradní místo konání těchto produkcí.

 

Vážení návštěvníci,

věříme, že tyto pořadatelské podmínky přijmete s pochopením a jejich respektováním napomůžete nerušenému průběhu festivalových představení. Děkujeme vám.

 

E-SHOP

Chcete věnovat netradiční dárek v podobě dárkového poukazu na náš festival? Pak navštivte náš e-shop, na který se dostanete z našich webových stránek www.festivalkrumlov.cz.

Můžete si zakoupit dárkové poukazy v hodnotě 300 Kč, 500 Kč a 1000 Kč.Zůstaňte s námi

Sledujte aktuální dění Mezinárodního hudebního festivalu v Českém Krumlově